UpdateVision header logo billed

www.updatevision.dk

adm@updatevision.dk
Bjarne Heckmann
mobil /SMS - 2984 1213

Excel undervisning

En-til-en undervisning i Excel.

Målrettet focus på arbejdsrelaterede opgaver med løbende teoretisk indlæring.

Konsulentopgaver

Konsulent/sparring på indsamling og opstilling af økonominøgletal til tabel/figur via Excel

Konsulent på upfront opgaver med dataindsamling fra kontorer/enheder i andre regioner via Excel

Konsulent/sparring på mulighederne for valg via hvad-hvis modeller, hvor der er et mix af produkter, antal og priser via Excel

Konsulent/sparring på løsning af udviklingsopgaver via Excel

Afvikler leverandørbesøg med efterfølgende evaluering af målbart materiale via Excel

Udfærdigelse og bearbejdelse af spørgeskemaer med efterfølgende statistik fra kundeevalueringer

Priser

Ved besøg uden for Storkøbenhavn tages et kørselstillæg.
Efter kursusforløb: 14 dages gratis e-mail support i forhold til gennemgået pensum.

Priser for private:
200-300 kr. pr time pr person.
Betaling efter undervisning: Kontant/MobilePay.

Priser for virksomheder:
400-450 kr. pr time pr person (ekskl. moms).
Betaling: Faktura tilsendes hver 14. dag.

Både for private og virksomheder gives klippekort rabat.
Der gives 1 gratis undervisningstime for hver 10 afholdte timer.Test din paratviden! (2)

Liste med yderligere 28 test spørgsmål!

 • Test din viden!
 • Spring gerne rundt mellem spørgsmålene!
 • Brug omkring 1-5 minutter på hvert spørgsmål!
 • Afklar om du er klar til et kursusforløb hos UpdateVision!

Spørgsmål 1-28

 1. Har du brug for at låse regnearket og kun tillade, at der ændres/indtastes i bestemte celler?
  • Hvilke fordele kan der være i at låse celler for indtastning i et Excel regneark?
  • Til hvilke arbejdsopgaver/situationer kan det være en fordel?

 2. Prøv at finde formlen for at kunne sammenkæde to tekster fra 2 forskellige celler i én ny celle!

 3. Hvordan kan du adskille dele af indholdet i en celle (tekst/tal) og sætte det ind i en ny celle?

 4. I en celle står der 10-03-2015. Hvordan får du dato, måned og årstal til at stå i hver deres celle, for senere at kunne sortere på dag, måned og årstal?

 5. Find 3 forskellige formelfunktioner og sæt dem ind i en relevant sammenhæng.

 6. Hvordan kan du opbygge et effektivt uge vagtskema med oplysninger om person, dato samt antal timer herunder sumtal for timer?

 7. Når du får en opgave, har du så altid styr på samt fornemmelse for løsningsmulighederne i Excel, samt opgavens tidsforbrug?

 8. Kan du på et tidspunkt i din arbejdsproces spørge andre til råds om Excel, eller løser du altid opgaverne alene?

 9. Hvis du har løst arbejdsopgaver i Excel!
  • Har du få eller mange dårlige erfaringer med opgaveløsninger i Excel?
  • Hvad var grunden til, at det eventuelt gik mindre godt?

 10. Forestil dig hvilke opgaveløsninger i Excel du eventuelt vil kunne genbruge!

 11. Kan du eventuelt forestille dig en tidsbesparelse ved genbrug af tidligere eller igangværende regneark, eller er det rutine for dig altid at starte i en nyt regneark?

 12. Bruger du i dag et tekstbehandlingsprogram (f.eks. MS-WORD) til opgaveløsninger, hvor du lige så godt kunne bruge Excel?
  • Hvorfor bruger du i så fald et tekstbehandlingsprogram?

 13. Har du oplevet mange ildebrande i løbet af dine arbejdsdage, forstået på den måde, at der kommer opgaver fra chefen, som pludselig får 1. prioritet og som skal løses straks eller umiddelbart?

 14. På nogle arbejdspladser fungerer løsning af hastesager som en del af arbejdspladsens arbejdsbetingelser. Andre arbejdspladser har en mere fast stuktur og arbejdsopgaverne er mere fast defineret. Her vil alt for mange ildebrande være udtryk for, at der bliver problemer med tilrettelagte arbejdsrutiner og fordelingen af opgaver.
  • Hvad har været dine oplevelser afhængig af, hvor du har været ansat!
  • Har du forslag til løsning på nogle af de ildebrande, du har mødt på dit arbejde?

 15. Har du til dine arbejdsopgaver egne Excel filer og/eller skal du bruge Excel filer opbygget af andre?
  • Hvad er din største udfordring ved at bruge dine egne Excel filer?
  • Hvad er normalt din største udfordring ved at bruge andres Excel filer?
  • Hvad er andres største udfordring ved at bruge dine Excel filer?

 16. Bør man altid, ud fra en god tabel, skabe en tabel og figur/graf?
  • Tænk over forskellige løsninger, hvor en figur/graf vil kunne forstyrre dit budskab til andre.
  • Kunne du forestille dig opgaver i Excel, hvor du skal kombinere tal og egne figurer (tidslinier/organisations- diagram)?
  • Husk at selv komplekse tabeller/figurer, bør kunne læses og opfattes umiddelbart. Tænk over forskellige måder du vil kunne tilgå opgaven.

 17. Gemmer du dine arbejdsopgaver på din private PC?
  • Hvor vigtige er dine filer (opgaver/løsninger) som du gemmer på din PC eller USB stik?
  • Hvad hvis din harddisk på din PC brænder sammen eller du taber dit USB stik (tyveri, brand, vandskade etc.)?
  • Har du vurderet tidsforbruget ved at skulle genskabe alle vigtige filer/opgaver og er der nogle filer/opgaver, som du ikke vil kunne genskabe?
  • Tager du backup af dine filer og hvor tit?
  • Tænk over hvilken situation du eventuelt kunne komme i arbejdsmæssigt ved tab af dine data! Opgør eventuelt dit tidstab. Vil tidstabet være uden betydning, lille, stort eller uoverskueligt stort?

 18. Hvis du har samlet en større database af tekst og tal i forbindelse med firmaets varesortiment, hvilke oplysninger kunne så være vigtige at kunne fremfinde hurtigt?

 19. Hvilke oplysninger kunne man med fordel betragte som vigtige og lægge ind i et regneark til senere udsøgning? Der tages ikke hensyn til om tallene eventuelt ligger i andre økonomisystemer!
  • Nævn 5 forskellige vinkler for løsning af opgaven.

 20. Hvilke ting bør man overveje ved opbygningen af et fælles skabelon regneark, hvis man gerne vil indhente økonomital (via mail) fra andre enheder, for at få opdaterede tal til ledelsen?
  • Tallene kunne være oplysning om: Ansattes ferie og sygdom eller tal for indkøb, salg eller lignende!
  • Hvad er tovholderens fordel ved at opbygge helt ens (design) regneark til alle afdelinger?
  • I vurderingen af om der er brug for et sådan regneark ligger selvfølgelig, at de samme oplysninger ikke nemt kan hentes fra andre økonomisystemer, man skal jo ikke lave dobbeltarbejde!
  • Tænk over forskellige måder man vil kunne løse opgaven på.

 21. Kan du opstille et privat budgetskema for hele året?

 22. Giv et eksempel på hvordan man bruger funktionen HVIS.

 23. Du vil gerne ud fra en datamængde (tabel) automatisk kunne fremfinde en bestemt information!
  • Tænk over forskellige måder man vil kunne løse opgaven på.

 24. Du vil gerne designe et organisationsdiagram eller en forklarende figur inklusiv tidslinie for årets arbejdsmål. Figuren skal om nødvendigt kunne genbruges i PowerPoint!
  • Tænk over forskellige måder man vil kunne løse opgaven på.

 25. Med din nuværende viden omkring Excel så tænk over følgende:
  • Hvilke konkrete opgaver vil du gerne kunne løse med Excel?
  • Hvor ser du muligheder i brug af Excel på din nuværende arbejdsplads?
  • Hvor har du konkret de største problemer i dag, når du bruger Excel?
  • Hvor mange på din arbejdsplads kan bruge Excel som arbejdsredskab?

 26. Prøv at sammensætte en tabel med 5 søjler (overskrifter) og 5 rækker og indsæt passende tal.
  • Opret en graf under tabellen.
  • Hvordan kan du nemt konstruerer forskellige typer grafer som alle kan ses, lige under din tabel?
  • Tænk over forskellige måder man vil kunne løse opgaven på.

 27. Du vil gerne samle informationer (ikke kun tal) om dine kunder, afdelinger og kontakter i et regneark.
  • Hvilke informationer falder dig naturligt at indsamle, når du første gang har fat i en kunde i telefonen eller sidder med en faktura etc.?
  • Hvilke oplysninger kan være nyttige at kunne sammenholde i et sådant regneark?
  • Hvordan vil du organiserer regnearket?
  • Find mindst 7 søjleoverskrifter!
  • Tænk over forskellige måder man vil kunne løse opgaven på.

 28. Opgaven lyder, at du som tovholder skal have styr på de overordnede økonomital for 5 forskellige afdelinger i virksomheden. Alle afdelinger har fået en overordnet rammebevilling til opgaver, de hver især har ansvar for. Økonomitallene bruges hver 14. dag, når der er afdelingsmøde. Opgaven løses i Excel!
  • Hvordan vil du følge op på det overordnede forbrug ultimo hver måned for hver afdeling, så forbruget kan følges i forhold til en rammebevilling?
  • Der skal indhentes tal for hver afdeling ved behov!
  • Hvordan organiserer du det at få taldata for hver afdeling, som måske er placeret fysisk langt fra hinanden?
  • Tallene skal bruges til opfølgning for ledelsen, så der skal hurtigt kunne indtastes tal løbende for alle 5 enheder!
  • Der skal være en tabel og figur (oversigt) der automatisk opdateres, når nye tal bliver indtastet!
  • Oversigten skal umiddelbart kunne printes ud til chefen!
  • Tænk over forskellige måder man vil kunne løse opgaven på!

Til toppen